top of page
Top

Okna drewniane
z charakterem

Polityka prywatności

1. Najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności

Informacje ogólne

Poniższe informacje mają na celu wyjaśnienie Państwu w prosty i zrozumiały sposób co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe są to wszystkie dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zostały zawarte w naszej polityce prywatności umieszczonej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej odpowiada jej administrator. Dane kontaktowe administratora są dostępne w stopce redakcyjnej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzenie Państwa danych osobowych następuje po pierwsze w momencie, w którym udostępniają nam Państwo swoje dane. Mogą to być przykładowo dane umieszczane w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane gromadzone są automatycznie podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dane dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, godziny wizyty na stronie). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane w celu analizowania zachowania użytkowników podczas korzystania ze strony.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu gromadzenia Państwa danych osobowych. Ponadto są Państwo również uprawnieni do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby to zrobić lub aby zadać nam dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Oprócz tego przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

W określonych okolicznościach mogą Państwo także zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy oraz narzędzia innych usługodawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie jako użytkownika może zostać poddane analizie statystycznej. Służą do tego przede wszystkim pliki cookies wraz z tzw. mechanizmami analizy. Analiza zachowania użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej następuje z reguły anonimowo; nie ma możliwości zidentyfikowania użytkownika na tej podstawie. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy lub uniemożliwić przeprowadzenie analizy poprzez rezygnację z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszej polityce prywatności dostępnej poniżej.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy. O możliwościach złożenia sprzeciwu informujemy w naszej poniższej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Administratorzy naszej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są jako informacje poufne i są administrowane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Gromadzenie różnego rodzaju danych osobowych następuje podczas korzystania ze strony internetowej.
Dane osobowe są to wszystkie dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie Państwu, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i do czego są one wykorzystywane. Wyjaśniamy również, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane.

Zwracamy również Państwa uwagę na fakt, że transfer danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mail) może wykazywać luki w systemie bezpieczeństwa. Zapewnienie kompletnej ochrony danych osobowych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest:

 

BARTYN sp. z o. o.

E-mail: biuro@bartyn.pl

Tel. +48 885 891 155

Tel. +48 885 891 156

Administratorami danych osobowych są osoby fizyczne lub prawne, które samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami podejmują decyzje o celach i narzędziach przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail, itd.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szereg procedur przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail na nasz adres. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę, do momentu jej wycofania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn szczególnych oraz wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; zasada ta dotyczy również profilowania na podstawie tych przepisów. Informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już więcej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie stanowić podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas przysługuje Państwu prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; zasada ta dotyczy również profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym posiada swoje zwykłe miejsce pobytu, miejsce pracy bądź też w państwie, w którym doszło do rzekomego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje niezależnie od pozostałych dostępnych środków prawnych administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

W odniesieniu do danych przetwarzanych automatycznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w celu realizacji umowy przysługuje Państwu prawo do zażądania wydania tych danych Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku, jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych na rzecz innego administratora danych, przeniesienie danych nastąpi tylko jeśli będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania treści poufnych, jak np. zamówień lub zapytań, które przesyłają Państwo do nas jako do administratora strony, nasza strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane mogą Państwo rozpoznać po tym, że widoczny adres strony internetowej zostaje zmieniony z „http://” na „https://”, zaś przed adresem pojawia się symbol kłódki.

 

Osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych gdy połączenie szyfrowane SSL lub TLS jest aktywne.

Prawo dostępu do danych, prawo do zablokowania, usunięcia i sprostowania danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnego dostępu do gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, do uzyskania informacji na temat ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, a w uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Aby to zrobić lub aby zadać nam dodatkowe pytania związane z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby to zrobić mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, wówczas z reguły potrzebujemy czasu by sprawdzić prawidłowość tych danych. Na czas trwania kontroli przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło/następuje w sposób niezgodny z prawem mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

  • Jeśli Państwa dane osobowe nie są nam już dłużej potrzebne, jednak są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wówczas mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

  • Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na mocy art. 21 ust. 1 RODO, wówczas należy rozważyć, które spośród Państwa i naszych interesów są nadrzędne. Do czasu ustalenia nadrzędności interesów przysługuje Państwu prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli zażądali Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wówczas możemy przetwarzać takie dane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie powodują powstania żadnych szkód na Państwa urządzeniu ani też nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies służą nam do przygotowania bezpieczniejszej oferty, bardziej przyjaznej użytkownikowi i lepiej dostosowanej do jego potrzeb. Są to niewielkie pliki tekstowe, które utworzone na Państwa urządzeniu są zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „tymczasowe pliki cookie”. Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej pliki te są automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym zostaną przez Państwa usunięte. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać informacje o utworzeniu plików cookies i wyrażać na nie zgodę jedynie w poszczególnych przypadkach, aby wykluczyć możliwość tworzenia plików cookies w określonych sytuacjach bądź całkowicie, a także by aktywować automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczenie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji usługi komunikacji elektronicznej lub do udostępniania określonych i potrzebnych Państwu funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej posiada swój uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego pod względem technicznym i optymalnego sposobu udostępniania swoich usług. W przypadku zapisywania pozostałych plików cookies (np. pliki służące do analizy zachowania użytkowników strony), pliki te zostaną opisane osobno w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane zamieszczone w formularzu wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu realizacji Państwa zapytania oraz na wypadek dalszej korespondencji w sprawie tego zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu kontaktowym następuje zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail na nasz adres. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę, do momentu jej wycofania.

Informacje podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas zapisane do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na ich gromadzenie lub do momentu, w którym ustanie cel uzasadniający ich przechowywanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Składanie zapytań przez e-mail, telefonicznie lub telefaksem

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub telefaksem, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim danymi osobowymi (nazwisko, treść zapytania) jest u nas zapisywane a następnie przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie związane jest z realizacją umowy lub jest konieczne w celu wykonania czynności wymaganych przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/albo nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży skuteczna realizacja kierowanych do nas zapytań.

Dane przekazane nam przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas zapisane do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na ich gromadzenie lub do momentu, w którym ustanie cel uzasadniający ich przechowywanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa sprawy). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące ustawowych okresów przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Administratorem usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przekazywane do jednego z serwerów Google w USA, gdzie są następnie zapisywane. Administrator niniejszej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na proces przekazywania tych danych.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu umożliwienie atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienie lokalizacji miejsc podanych na naszej stronie internetowej. Powyższe stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło:

e-recht24.de

bottom of page